SERVEIS

GESTIÓ INTEGRAL DEL PATRIMONI IMMOBILIARI

Gestió del conjunt del patrimoni immobiliari tenint en compte els requeriments de la propietat, la composició del patrimoni, el perfil de risc i les circumstàncies actuals i l’evolució prevista dels mercats, amb la finalitat de protegir e incrementar el valor del patrimoni i la seva rendibilitat.

ANÀLISI PATRIMONIAL I PROPOSTES D’ACTUACIÓ

-Anàlisi, inventari i valoració quantitativa: valor patrimonial, fluixes recurrents de caixa, rendibilitat.

-Valoració qualitativa.

-Benchmarking, comparativa respecte a actius similars al país i a l’exterior.

-Propostes de millora, optimització de rendibilitat, increment de valor, diversificació de riscos.

GESTIÓ DELS ACTIUS DEL PATRIMONI IMMOBILIARI

-Administració de propietats.

-Optimització d’ingressos: maximitzar l’ocupació, negociació de lloguers, cobraments, gestió de morositat.

-Reporting de rendibilitat, facturació, comptabilitat.

-Manteniment tècnic, reparacions, remodelacions.

-Acompliment normatiu, permisos, llicències.

ASSESORIA D’INVERSIONS

-Plantejament de la estratègia.

-Recerca d’oportunitats. Producte.

-Estudi de mercat. Anàlisi tècnic, econòmic, financer i comercial.

-Identificació de riscos, proposta de solucions o alternatives.

-Due Diligence.

-Gestió financera.

-Negociació.

ASSESSORIA DE DESINVERSIONS

-Anàlisi, auditoria de l’actiu.

-Planificació. Estudi d’utilitats i rendiments. Càlcul del preu de venda.

-Pla de màrqueting per inversors.

-Recerca d’inversors internacionals.

-Negociació.

PROJECTES SINGULARS

-Promocions immobiliàries, permutes, recerca d’inversors en projectes concrets: hotels, grans superfícies, parcs diversos.

-Estudi de mercat, anàlisi tècnic, econòmic, financer i comercial.

-Elaboració i contractació del projecte per compte dels inversors.

-Control d’execució d’obres. Control normatiu, econòmic, pressupostari, de qualitat i d’acompliment de terminis.

-Gestió dels actius. Coordinació de la comercialització.

PLANIFICACIÓ SUCCESÒRIA PER PATRIMONIS FAMILIARS

-Estructuració patrimonial per facilitar la successió i l’optimització tributària.